Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Švietimo pagalba

Švietimo pagalba

Specialioji pedagogė L. Daubarienė (211 kabinetas)

Specialiosios pedagogės darbo laikas 2021–2022 m. m.

Savaitės dienaKontaktinės valandosNekontaktinės valandosPietų pertrauka
Pirmadienis8.00–8.55

9.40–13.00

17.00–18.00 
Antradienis8.00–13.0014.00–18.00 
Trečiadienis8.00–11.4516.00–18.00 
Ketvirtadienis8.00–13.00  
Penktadienis 8.00–13.00 

Dėl konsultacijų kreptis el.p.   l.daubarienė@gedminai.lt

 

Specialioji pedagogė Daiva Stasiulienė daiva.stasiulienė@gedminai.lt

DARBO LAIKAS

Savaitės dienaKontaktinės valandosNekontaktinės valandosPietų pertrauka
Pirmadienis 18.00–18.30 
Antradienis8.50–10.4018.00–19.00 
Trečiadienis8.50–10.4018.00–19.30 
Ketvirtadienis13.00–13.50  
Penktadienis   

 

Specialusis  pedagogas:

 • atlieka pradinį pedagoginį mokinių stebėjimą, vertinimą;
 • nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • teikia individualią, grupinę bei konsultacinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinant ugdymo turinį;
 • teikia pagalbą mokytojams, rengiant ugdymo programas mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba;
 • teikia pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja;
 • teikia individualias konsultacijas ir metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymosi klausimais;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedė Audronė Lazdauskienė (211 kabinetas)

Logopedės darbo laikas 2021–2022 m. m.

Savaitės dienaKontaktinės valandosNekontaktinės valandosPietų pertrauka
Pirmadienis12.00–16.0010.00–11.30

16.00–17.00

11.30–12.00
Antradienis12.00–15.009.30–11.30

15.00–17.00

11.30–12.00
Trečiadienis11.30–15.0010.00–11.30 
Ketvirtadienis12.00–16.009.30–11.30

16.00–17.00

11.30–12.00
Penktadienis11.30–15.0010.30–11.30

 

 

Dėl konsultacijų kreptis el.p.   a.lazdauskiene@gedminai.lt

Logopedas:

 • vertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų (sudaro švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia PPT ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos Vaiko gerovės komisijai);
 • numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas, kurių metušalina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo  klausimais;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimui;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • konsultuoja mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

Psichologė R. Perminienė (315 kabinetas)

Psichologės darbo laikas darbo laikas 2021–2022 m. m.

Darbo pobūdis/savaitės dienaKontaktinis darbasNekontaktinis darbasPietų pertrauka

 

Pirmadienis8.30–14.00 val.14.00–17.00 val.

 

12.15–12.45 val.
Antradienis8.30–15.00 val.15.00–17.00 val.12.15–12.45 val.
Trečiadienis 8.30–16.30 val.12.15–12.45 val.
Ketvirtadienis8.30–14.30 val.14.30–17.00 val.12.15–12.45 val.
Penktadienis8.30–13.30 val. 12.15–12.45 val.

Konsultacijos yra konfidencialios.

Dėl konsultacijų kreptis el.p.   r.perminiene@gedminai.lt;  žinute TAMO dienyne (psichologas → Rasa Perminienė)

Psichologinės pagalbos paskirtis – rūpintis mokinių psichine sveikata ir tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologas vykdo:

 • konsultacijas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais;
 • įvertinimą: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • psichologinį švietimą: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevenciją: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (tyrimais), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas.

Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys savarankiškai;
 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Psichologinė pagalba teikiama ir telefonu.

Psichologinės pagalbos tarnyba
Telefono numeris
Pastabos
Vaikų linija
116111
Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.
I–VII 11.00–21.00
Jaunimo linija
8 800 28888
Budi savanoriai konsultantai
I–V 16.00–07.00
VI–VII visą parą
Vilties linija
8 800 60700
Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.
I–VII visą parą
Pagalbos moterims linija
8 800 66366
Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.
I–V 10.00–21.00
Profesionali psichologinė pagalba telefonu
8 800 76260
8 800 60700
I–V 16.00–20.00

Socialinė pedagogė V. Aliubavičienė (315 kabinetas)

Socialinės pedagogės darbo laikas 2021–2022 m. m.

Savaitės dienaKontaktinės valandosNekontaktinės valandosPietų pertrauka
Pirmadienis8.30–12.00

12.30–15.00

15.00–18.0012.00–12.30
Antradienis9.00–12.00

12.30–15.00

8.00–9.00

15.00–18.00

12.00–12.30
Trečiadienis8.30–12.00

12.30–14.30

14.30–18.0012.00–12.30
Ketvirtadienis9.00–12.00

12.30–14.30

8.00–9.00

14.30–18.00

12.00–12.30
Penktadienis9.00–12.008.00–9.00

12.30–14.42

12.00–12.30


Socialinio pedagogo pagalbos paskirtis
– padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta mokinio teisė į mokslą, užtikrinti  jo saugumą progimnazijoje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių mokinys negali lankyti progimnazijos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į progimnaziją ją palikusius mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti mokiniui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.Dėl konsultacijų kreptis el.p.   v.aliubaviciene@gedminai.lt

Pagalbos gavėjai – mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), progimnazijoje dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai..

Pagalbos teikimo uždaviniai:

 • padėti mokiniams adaptuotis progimnazijoje;
 • ugdyti mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais užtikrinti mokinio saugumą ir teisę į mokslą;
 • tarpininkauti ir padėti:
 1. šalinant priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti progimnazijos ar vengia tai daryti;
 2. b) konstruktyviai sprendžiant konfliktus (išklausyti, būti nešališku tarpininku tarp konfliktuojančių šalių, padėti konfliktuojančioms pusėms atskleisti savo požiūrį ir išklausyti vienas kitą);
 • padėti sugrįžti į progimnaziją jos nelankančius (ir) arba ugdymo(si) procese nedalyvaujančius mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsakingomis institucijomis.

Laikas kartu

Paaglystės kryžkelės

PATYČIŲ PREVENCIJA IR MOKINIŲ SOCIALINIŲ EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOJE

              Klaipėdos Gedminų progimnazijoje nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. klasių vadovai klasių valandėlių metu įgyvendina socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST, ZIPIO DRAUGAI programas. Šiomis programomis skatinama mokinių empatija, ugdomos jų socialinės ir emocinės kompetencijos, įgalinančios valdyti savo emocijas, priimti konstruktyvius sprendimus konflikto metu:

1 klasėse įgyvendinama programa „Zipio draugai“ (užsiėmimus veda psichologė R. Perminienė).

Programos aprašas 

2–4 klasėse įgyvendinama LIONS QUEST programa „Laikas kartu“.

Programos aprašas 

 5–8 klasėse įgyvendinama LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės“.

Programos aprašas 

6–8 klasėse, esant poreikiui, atskiroms mokinių grupėms, taikoma paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa „TILTAI“. Šia programa siekiama atskleisti paauglio asmenybės potencialą, ugdyti konkrečius socialinius įgūdžius, formuoti savo asmenybės ir kitų žmonių, sveikatos bei gyvybės vertingumo nuostatas.

Programos aprašas  

Visi mokiniai ir toliau yra skatinami laikytis OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programos taisyklių, nukreiptų prieš stebimas patyčias (programa buvo įgyvendinama 2017, 2018 metais)

 1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;

2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;

3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;

4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.