Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Savivalda

Savivalda

PROGIMNAZIJOS TARYBA

 1. Progimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia Progimnazijos pedagogus, mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti Progimnazijos direktoriui teisėtiems Progimnazijos interesams.
 2. Tarybą sudaro 9 nariai, išrinkti atviru balsavimu savivaldos institucijos posėdžiuose balsų dauguma: tris pedagogus deleguoja mokytojų taryba, tris 6–7 klasių mokinius – mokinių taryba, tris tėvus (globėjus, rūpintojus) – tėvų taryba. Tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.
 3. Tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Progimnazijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Progimnazijos misiją.
 4. Tarybos nariu negali būti Progimnazijos direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.
 5. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai.
 6. Tarybos narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina. Nutrūkus tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naują Tarybos narį deleguoja atitinkama Progimnazijos savivaldos institucija bendra tvarka Tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.
 7. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu balsų dauguma pirmajame Tarybos posėdyje.
 8. Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Į posėdžius gali būti kviečiamas vietos bendruomenę atstovaujantis seniūnaitis ar kitas vietos bendruomenės deleguotas atstovas, susietas bendrais gyvenimo poreikiais ir interesais su Progimnazijos bendruomene. Posėdžiuose gali dalyvauti kitų Progimnazijos savivaldos institucijų atstovai, socialiniai partneriai ir kiti kviestiniai asmenys.
 9. Nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.
 10. Tarybos nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiems Progimnazijos bendruomenės nariams.
 11. Taryba:

11.1. atlieka visuomeninę Progimnazijos valdymo priežiūrą, priima sprendimus ir daro įtaką Progimnazijos direktoriaus priimamiems sprendimams;

11.2. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

11.3. pritaria Progimnazijos strateginiam, metiniam veiklos, mokslo metų ugdymo planams, kitiems Progimnazijos darbo ir vidaus tvarką reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;

11.4. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo, Progimnazijos struktūros tobulinimo;

11.5. dalyvauja renkantis Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;

11.6. vertina kiekvienais metais Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka:

11.7. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo, materialinio Progimnazijos aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;

11.8. svarsto Progimnazijos bendruomenės narių ar juos atstovaujančių savivaldos institucijų iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;

11.9. deleguoja atstovus į darbo grupes ir komisijas teisės aktų nustatyta tvarka;

11.10. priima nutarimus kitais teisės aktų nustatytais ar Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamais klausimais.

Progimnazijos taryba

Eil. Nr.Vardas, pavardėAtstovavimasPareigos taryboje
1.Ernesta RekštienėTėvų atstovėPirmininkė ptaryba@gedminai.lt
2.Regina JakutaTėvų atstovė 
3.Vitalija StanienėTėvų atstovė 
4.Neda PetrauskienėMokytojų atstovėPirmininkės pavaduotoja
5.Indrė BaldinienėMokytojų atstovėSekretorė
6.Jūratė LastauskienėMokytojų atstovė 
7.Miglė JankutėMokinių atstovė 
8.Povilas PaulauskasMokinių atstovas 
9.Urtė OlšauskaitėMokinių atstovė 

Pirmininkė– Indra Sudeikienė, pradinių klasių mokytoja

Sekretorė – Vilhelmina Paniuškienė, lietuvių kalbos ir litertūros mokytoja

Mokytojų taryba:

 • svarsto bendrųjų, netradicinio ugdymo, kryptingo meninio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos metinių veiklos, mokslo metų ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
 • analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, ugdymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus.
Metodinė taryba
 
1. I. Baldinienė, istorijos mokytoja

2. V. Bučmienė, anglų kalbos mokytoja

3. A. Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

4. A. Martyšienė, muzikos mokytoja

5. D. Remeikienė, pradinių klasių mokytoja

6. A. Norkienė, informacinių technologijų mokytoja 

Metodinės tarybos aprašas 

Mokinių taryba

 

1. Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama vieniems metams.

2. Mokinių tarybą sudaro 5–8 klasių seniūnai ir 5–8 klasių susirinkimų savanoriškumo principu išrinkti bei deleguoti atstovai (iš kiekvienos klasės ne daugiau kaip po tris).

3. Mokinių tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokinių tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti mokinių tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti mokinių tarybos nariai.

4. Mokinių tarybos narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina arba kai jis savo elgesiu pažeidžia Progimnazijoje nustatytas mokinių elgesio taisykles. Nutrūkus mokinių tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas narys renkamas bendra tvarka mokinių tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

5. Mokinių tarybos pirmininką, jo pavaduotoją renka mokinių tarybos nariai atviru balsavimu balsų dauguma pirmajame posėdyje.

6. Mokinių tarybos posėdžius šaukia pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokinių tarybos narių.

7. Nutarimai priimami mokinių tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.

8. Mokinių tarybos nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiems 5–8 klasių mokiniams susirinkimų klasėse metu.

9. Mokinių taryba:

9.1. organizuoja Progimnazijos renginius, socialines veiklas ir akcijas;

9.2. padeda vykdyti prevencines programas ir mokinių savanorystės veiklas Progimnazijoje;

9.3. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui, jo pavaduotojams dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros;

9.4. atstovauja mokinių interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises Progimnazijoje;

9.5. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Progimnazijoje;

9.6. dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

9.7. svarsto kitus Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamus klausimus.

 

Tėvų tarybos pirmininkė – Jurgita Janšauskienė (3v); el. paštas: gedminutevutaryba@gmail.com

Sekretorė – Rita Baltrimė (5v)

Nariai:

Atstovaujama

 klasė 

Tėvų atstovo vardas, pavardė 
1A V. Stanienė
1B K. Tenienė
1C E. Vičė
1V A. Majauskienė
2A D. Ambrizė 
2B K. Kiškienė 
2C L. Bendikienė 
2V M. Zajankauskas 
3A S. Danušienė 
3B A. Jankauskaitė 
3C V. Bagdonienė 
3V J. Janšauskienė 
4A R. Jakuta 
4B A. Šilgalis 
4C V. Raubienė 
4V T. Monstvilas 
5A V. Gerybienė
5B S. Lankutienė
5C E. Bučmytė
5D A. Kirkutienė
5V R. Baltrimė
6A L. Šimkienė 
6B I. Ruškienė 
6C D. Saulevičienė 
6D R. Barkauskienė 
6V D. Dulkė 
7A  I. Butvilė
7B Ž. Daukentienė  
7C J. Jankauskienė 
7D B. Seselskytė 
7V E. Rekštienė 
8AI. Endriukaitienė 
8BJ. Bražinskienė 
8CV. Venckuvienė 
8DV. Medžinskienė 
8VR. Rimavičienė 
 1. Tėvų taryba – aukščiausia tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija, renkama vieniems metams. Ją sudaro 1–8 klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų atviru balsavimu balsų dauguma išrinkti ir deleguoti atstovai (po vieną iš kiekvienos klasės). ​
 2. Tėvų tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Tėvų tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti tėvų tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tėvų tarybos nariai. ​
 3. Tėvų tarybos narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina arba kai jo vaikas baigia Progimnaziją. Nutrūkus tėvų tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naują tėvų tarybos narį deleguoja atitinkamos klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas bendra tvarka tėvų tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui. ​
 4. Tėvų tarybos nariai atviru balsavimu balsų dauguma pirmajame posėdyje renka tėvų tarybos pirmininką.
 5. Tėvų tarybos posėdžius kviečia pirmininkas, kuris apie posėdžių laiką, svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tėvų tarybos narių.​
 6. Nutarimai priimami tėvų tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.​
 7. Tėvų tarybos nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiam klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimui.
 8. Tėvų taryba:​

8.1. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui ir Tarybai dėl švietimo paslaugų kokybės gerinimo; ​

8.2. analizuoja Progimnazijos lėšų panaudojimo tikslingumą;​

8.3. deleguoja atstovus į Tarybą;​

8.4. nagrinėja tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui, sprendžiant iškilusias problemas;​

8.5. dalyvauja tėvų (globėjų, rūpintojų) diskusijose, Progimnazijos renginiuose;​

8.6. svarsto kitus Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamus klausimus.

Seniūnų sambūris 

1. Seniūnų sambūrį sudaro 5–8 klasių seniūnai.

2. Seniūnų sambūrio nario kadencija – vieni metai. Seniūnų sambūrio nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokinių tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti mokinių tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti mokinių tarybos nariai.

3. Seniūnų sambūrio narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina arba kai jis savo elgesiu pažeidžia Progimnazijoje nustatytas mokinių elgesio taisykles. Nutrūkus mokinių tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas narys renkamas bendra tvarka mokinių tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

5. Seniūnų sambūrio pirmininką renka seniūnų sambūrio nariai atviru balsavimu balsų dauguma pirmajame posėdyje.

6. Seniūnų sambūrio posėdžius šaukia pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokinių tarybos narių.

7. Nutarimai priimami seniūnų sambūrio posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.

8. Seniūnų sambūrio nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiems 5–8 klasių mokiniams susirinkimų klasėse metu.

9. Seniūnų sambūris:

9.1. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui, jo pavaduotojams dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, renginių, socialinės veiklos, prevencinių programų ir akcijų vykdymo;

9.2. inicijuoja mokinių savanorystės veiklas Progimnazijoje;

9.3. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Progimnazijoje;

9.4. svarsto kitus Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamus klausimus.