Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Savivalda

Savivalda

Pirmininkas:

A. Paulauskas 

Nariai:

 1. J. Daugintė
 2. V. Paniuškienė
 3. I. Sudeikienė
 4. R. Remeikienė (tėvų atstovė)
 5. E. Rekštienė (tėvų atstovė)
 6. G. Kulikauskytė (mokinių atstovė)
 7. J. Bražinskaitė (mokinių atstovė)
 8. A. Gudz (mokinių atstovas)

Esant poreikiui kreiptis el. paštu: v.paniuskiene@gedminai.lt 

Pirmininkė– Indra Sudeikienė, pradinių klasių mokytoja

Sekretorė – Vilhelmina Paniuškienė, lietuvių kalbos ir litertūros mokytoja

Mokytojų taryba:

 • svarsto bendrųjų, netradicinio ugdymo, kryptingo meninio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos metinių veiklos, mokslo metų ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
 • analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, ugdymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus.

METODINĖ TARYBA

Pirmininkas – A. Liaudanskas, direktorius

Sekretorė – D. Remeikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Nariai:

 1. Gedmontienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
 2. Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
 3. Kadžiulienė, tikybos mokytoja metodininkė
 4. Klepeckaitė-Diržininkienė, šokio mokytoja metodininkė
 5. Norkienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Metodinės tarybos aprašas 

Mokinių  taryba

2022-2023 M. M.

1.K. Rupšytė5v
2.U. Stasiulytė5v
3.A. Šantaitė5v
4.G. Kulikauskytė6a
5.R. Kurlavičius6a
6.E. Blažinskaitė6b
7.R. Martišiūtė6b
8.G. Pipiraitė6b
9.K. Ruškys6b
10.E. Beinoravičiūtė6d
11.U. Olšauskaitė6d
12.M. Jankutė6v
13.A. Kulytė6v
14.P. Paulauskas6v
15.K. Paulauskas6v
16.B. Butvilaitė7a
17.D. Gricius7a
18.Ž. Jokšaitė7a
19.E. Zaboraitė7a
20.U. Zubavičiūtė7a
21.U. Žilaitytė7a
22.A. Gerybaitė7b
23.M. Maziliauskaitė7b
24.V. Triuškaitė8a
25.A. Gudz8b
26.J. Bražinskaitė8b
27.G. Danevičiūtė - pirmininkė8v
28.U. Gicevičius8v
29.D. Mašalaitis8v

 

 

Tėvų tarybos pirmininkė – Jurgita Janšauskienė (3v); el. paštas: gedminutevutaryba@gmail.com

Sekretorė – Rita Baltrimė (5v)

Nariai:

Atstovaujama

 klasė 

Tėvų atstovo vardas, pavardė 
1A V. Stanienė
1B K. Tenienė
1C E. Vičė
1V A. Majauskienė
2A D. Ambrizė 
2B K. Kiškienė 
2C L. Bendikienė 
2V M. Zajankauskas 
3A S. Danušienė 
3B A. Jankauskaitė 
3C V. Bagdonienė 
3V J. Janšauskienė 
4A R. Jakuta 
4B A. Šilgalis 
4C V. Raubienė 
4V T. Monstvilas 
5A V. Gerybienė
5B S. Lankutienė
5C E. Bučmytė
5D A. Kirkutienė
5V R. Baltrimė
6A L. Šimkienė 
6B I. Ruškienė 
6C D. Saulevičienė 
6D R. Barkauskienė 
6V D. Dulkė 
7A  I. Butvilė
7B Ž. Daukentienė  
7C J. Jankauskienė 
7D B. Seselskytė 
7V E. Rekštienė 
8AI. Endriukaitienė 
8BJ. Bražinskienė 
8CV. Venckuvienė 
8DV. Medžinskienė 
8VR. Rimavičienė 
 1. Tėvų taryba – aukščiausia tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija, renkama vieniems metams. Ją sudaro 1–8 klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų atviru balsavimu balsų dauguma išrinkti ir deleguoti atstovai (po vieną iš kiekvienos klasės). ​
 2. Tėvų tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Tėvų tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti tėvų tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tėvų tarybos nariai. ​
 3. Tėvų tarybos narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina arba kai jo vaikas baigia Progimnaziją. Nutrūkus tėvų tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naują tėvų tarybos narį deleguoja atitinkamos klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas bendra tvarka tėvų tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui. ​
 4. Tėvų tarybos nariai atviru balsavimu balsų dauguma pirmajame posėdyje renka tėvų tarybos pirmininką.
 5. Tėvų tarybos posėdžius kviečia pirmininkas, kuris apie posėdžių laiką, svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tėvų tarybos narių.​
 6. Nutarimai priimami tėvų tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.​
 7. Tėvų tarybos nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiam klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimui.
 8. Tėvų taryba:​

8.1. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui ir Tarybai dėl švietimo paslaugų kokybės gerinimo; ​

8.2. analizuoja Progimnazijos lėšų panaudojimo tikslingumą;​

8.3. deleguoja atstovus į Tarybą;​

8.4. nagrinėja tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui, sprendžiant iškilusias problemas;​

8.5. dalyvauja tėvų (globėjų, rūpintojų) diskusijose, Progimnazijos renginiuose;​

8.6. svarsto kitus Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamus klausimus.

Uždaviniai:

 • Svarstyti mokinių saugumo, elgesio normas, mokinių tarpusavio mikroklimato klausimus;
 • Inicijuoti rūkymo, narkomanijos ir kitų žalingų įpročių prevencinių programų įgyvendinimą;
 • Organizuoti ir dalyvauti mokyklos, miesto, Respublikos renginiuose, projektuose, akcijose, šventėse.

Tikslas:

 • Mokinių užimtumo po pamokų bei pertraukų metu organizavimas.

KLASIŲ SENIŪNAI

2022-2023 M. M.

KlasėSeniūnasPavaduotojas
5aE. Perminaitė 
5bG. DanilevičiūtėA. Tamulionis
5cS. BogačiovaT. Kasiliauskas
5dA. KazragysA. Kirkutis, A. Kazragytė
5vU. VeserisU. Zuberniutė
6aG. GulijevaG. Kulikauskytė
6bG. JonauskasR. Martišiūtė
6cG. ZdanavičiūtėE. Kundrotaitė
6dA. BarkauskasD. Mockus
6vK. PaulauskasP. Paulauskas, V. Zajankauskas
7aL. BendžiūtėT. Bukauskas
7bA. GerybaitėM. Maziliauskaitė
7cG. GulbinskaitėM. Truikis
7dG. SungailaitėB. Puzneckytė
7vK. ViržbickaitėU. Vitkauskytė
8aD. DulkysG. Gulijevas, M. Mažeika
8bE. KniuliūtėH. Kraujelis
8cA. GirtaitėN. Savickaitė
8dM.ŠalaginovaitėI. Ilginis, A. Šneideris
8vU. GicevičiusD. Mašalaitis

Klasių seniūnų sambūrio veiklą koordinuoja neformaliojo ugdymo mokytoja  Edita Letukaitė-Kvederienė