Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

Projektai

Tarptautiniai projektai

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mūsų progimnazija dalyvauja programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projekte „Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti“ Nr. 2018-1-LT01-KA101-046837. Projektui įgyvendinti skirta dotacija – 23 256 EUR.

Projekto trukmė – 2 metai.

Projekto koordinatorė ir kontaktinis asmuo progimnazijoje – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Jankauskienė.

Projekte dalyvaus progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Stasiulienė, 8 mokytojai, kurie ieškos profesinio meistriškumo paslapčių, mokysis, bendradarbiaus su Europos mokytojais Portugalijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Graikijoje, Maltoje, Airijoje.
Tarptautinių kursų, darbo stebėjimo metu mokytojai susipažins su kitų šalių pamokoje taikomais pažangiais, efektyviais mokymo metodais, mokinių motyvavimo, mokymosi tyrinėjant, integralaus mokymo, lyderystės skatinimo metodais, būdais, siekiant geresnių mokymosi rezultatų, ugdymo proceso planavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo principais.

Projekto tikslai:
1. Mokyklos administracijai įgyti patirties vystant progimnaziją kaip gyvąją organizaciją ir teikiant savalaikę pagalbą mokytojams.
2. Tobulinti mokytojų gebėjimus taikyti pažangius, netradicinius mokymo metodus ir būdus, siekiant tinkamai atliepti kiekvieno mokinio poreikius bei galimybes ir gerinant jų mokymo(-si) motyvaciją bei rezultatus.
3. Įgyti praktinės patirties ir žinių, reikalingų sėkmingai taikyti progimnazijoje Valdorfo pedagogikos elementus.
4. Pasiruošti progimnazjoje diegti dalyko ir anglų kalbos mokymą nuo 7 klasės.
5. Suteikti mokytojams, administracijos atstovams galimybę kelti kvalifikaciją, tobulinant užsienio kalbos gebėjimus, tarpkultūrinę bei komunikacinę kompetencijas.
6. Integruoti užsienio šalių praktiką į veiklos programą, ugdymo turinį, siekiant pagerinti ugdymo kokybę, mokinių pasiekimus.

* Projektas yra finansuojamas iš Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
* Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto svetainė:

https://twinspace.etwinning.net/71984/home

 

Progimnazija laimėjo finansavimą dalyvauti programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projekte Nr. 2018-1-LT01-KA229-047007 „Learning Differently!“ (truks nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.) Šiam projektui įgyvendinti skirta 110 448 eurų dotacija.

Projekto koordinatorius – Klaipėdos Gedminų progimnazija

Projekto partneriai:

* Scoala Gimnaziala nr.17 Botosani (Botosani, Rumunija)

* Osnovna škola Pušća (Donja Pušća, Kroatija)

* Szkola Podstawowa nr 5 in Bilgoraj (Biłgoraj, Lenkija)

* Vtoro OU „Nikola I. Vapcarov“ (Varna, Bulgarija)

Projekto koordinatorė ir kontaktinis asmuo progimnazijoje – Asta Jankauskienė

Projekto aprašymas

Šio projekto tikslas yra geriau suprasti ugdymo įvairovę, pasidalyti gerąja patirtimi ir ją praktiškai pritaikyti, kuriant lanksčią daugiakultūrę paramą rašymo ir skaitymo gebėjimų ugdymui visų dalykų pamokose, naudojant inovatyvius metodus, strategijas bei priemones. Projektu siekiama pagerinti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus. Mokymasis tarptautinėje komandoje suteiks daugiau galimybių išbandyti skaitymo ir rašymo gebėjimams ugdyti padedančių metodų, perims gerąją bendraamžių patirtį, padės geriau dalyviams įvertinti savo žinias bei gebėjimus, atrasti sau tinkančias mokymosi strategijas, būdus, išlaisvinti savo kūrybiškumą. Šių veiklų metu užsimegs glaudūs bendravimo ryšiai – bus daugiau galimybių tobulinti užsienio kalbos žinias, prasiplės kultūrinis akiratis, bus ugdoma tolerancija kitoms kultūroms. Labai svarbu, kad partnerės mokyklos inovatyviai ir efektyviai ugdys skaitymo ir rašymo gebėjimus, taip pat projekto veiklos bus nukreiptos į kitų kultūrų pažinimą, siekiama ugdyti mokinių tolerantiškumą kitoms kultūroms, padėti mokiniams įsisąmoninti savosios, nacionalinės, ir Europos kultūros prasmę, tapti aktyviais Europos piliečiais, besirūpinančiais jos puoselėjimu ir išsaugojimu ateities kartoms.

Mokiniai skaitymo ir rašymo gebėjimus tobulins dalyvaudami šiose veiklose: mokymosi veiklos mokykloje ir tarptautiniu lygiu, kurs numatytus pristatymus, medžiagą naujienlaiškiams; kurs, gamins kinestetines mokymo priemones, edukacines erdves, dalyvaus projekto pamokose, jų aptarimuose, bendruomenės renginiuose; atliks kūrybinius darbus; dalysis idėjomis, kaip tobulinti projekto veiklas; vykdys sklaidą mokyklos, miesto/regiono mokiniams bei mokytojams.

Tarptautinis mokyklų bendradarbiavimas leis mokytojams patobulinti profesines kompetencijas, projekto metu pasidalijus gerąja patirtimi, sukūrus paveikias mokymosi priemones, interaktyvias užduotis padės įgalinti mokinius tapti aktyviais, atsakingais mokymo(si) proceso dalyviais.

Labai svarbu ir tai, kad tarptautiniame bendradarbiavime dalyvaus ir mokinių tėvai, kartu kurs mokymosi priemones bet ir prisidės prie vaikų kultūrinio lavinimo, skaitymo skatinimo.

Projekto metu bus sukurtas el. metodinis leidinys „Mokau(si) kitaip“, parengta el. priemonė – idėjų bankas „Erdvė augti“, pagamintos kinestetinės mokymo priemonės (iš medžiagos, medžio, kartono, siūlų, molio, gamtinių medžiagų) – žodyno turtinimui, raštingumo, teksto kūrimo gerinimui, kūrybiškumo ugdymui., parengtas interaktyvių užduočių rinkinys skaitymo ir rašymo gebėjimams gerinti, mokinių kūrybinių darbų almanachas „Augame kartu“, Naujienlaiškiai, kuriuose bus publikuojama informacija apie projekto veiklas, rezultatus, kuriamus produktus, poveikį dalyviams. Vyks gimtosios, užsienio kalbų, menų, istorijos, IKT, pradinio ugdymo pamokos, kuriose bus taikomos skaitymo ir rašymo strategijos, metodai, projekto metu sukurtos užduotys, priemonės.

Projekto bendravimo ir sklaidos erdvė – TwinSpace.

Projekto dvetainė:

https://htoeerasmus.wixsite.com/historicaltreasure-1

 

„Historical treasures of Europe“ 

Progimnazija laimėjo finansavimą dalyvauti dvejus metus truksiančiame programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projekte Nr. 2018-1-SK01-KA229-046306 „Historical treasures of Europe“. Šiam projektui įgyvendinti skirta 25 208 eurų dotacija.

Projekto koordinatorius – Zakladna skola s materskou skolou Viliama Zaborskeho Levicka 737 Vrable (Vráble, Slovakija)

Projekto partneriai:

Istituto Comprensivo Aggius (Aggius, Italija)

Agrupamento de Escolas de Montelongo (Fafe, Portugalija)

Klaipėdos Gedminų progimnazija (Lietuva)

2nd High School of Peristeri (Peristeri, Graikija)

Projekto koordinatorė ir kontaktinis asmuo progimnazijoje – Asta Jankauskienė

Projekto aprašymas

Projekto„Europos istorijos lobiai“, skirto 12-15 metų mokiniams, metu bus ieškoma naujų paveikių mokymo metodų, siekiama geriau pažinti Europos istorij, nes kiekvienos šalies istorija yra Europos istorijos dalis, kultūros paveldas. Istoriniai pastatai, pilys, rūmai, paminklai, taip pat herojai, monarchai, legendos ir tradicijos yra didžiausia kiekvienos šalies vertybė. Labai svarbu, kad jauni žmonės gerai išmanytų savo Tėvynės ir kitų Europos šalių istoriją, pažintų kultūros vertybes. Šiame projekte bus aptariamos 5 pagrindinės temos: istoriniai įvykiai, paminklai, žinomi monarchai, tradicijos, herojai. Mokiniai kartu su mokytojais aptars istorinius įvykius, mokiniai kurs pristatymus ir filmus šiomis temomis, domėsis tiek savo šalies, tiek ir partnerių šalių istorija. Bus organizuojami įvairūs pristatymai, kūrybinės dirbtuvės, filmų peržiūros, vietinės ir tarptautinės ekskursijos, nuotolinės bendradarbiavimo veiklos. Mokiniai kurs pristatymus, filmus, jie dirbs, bendradarbiaus TwinSpace platformoje, parengs keletą viktorinų, klausimynų, dalyvaus konkursuose, padedami mokytojų parengs elektroninę knygą „Europos šalių istorija“. Kadangi projekto metu bus domimasi šalių partnerių herojais ir legendomis, mokiniai kurs elektroninę ir popierinę knygą „Europos herojai ir legendos“. Mokiniai įvairiomis meno išraiškos formomis perteiks visas 5 projekto temas, taip išreikš savo požiūrį į sužinotus, išmoktus dalykus. Bus sukurta daug tarptautinių koliažų, nes bus keičiamasi mokinių meno darbais žiniatinklyje. Taip pat bus parengtas projekto kalendorius.

Mokiniai tiek vietinių, tiek tarptautinių veiklų metu įgis naujų žinių, patobulins kompetencijas, susijusias su pilietiniu sąmoningumu, savo šalies bei partnerių šalių kultūros bei istorijos pažinimu, IKT naudojimu, patobulins anglų kalbos bendravimo bei bendradarbiavimo daugiakultūrėje komandoje įgūdžius, ugdysis pagarbą kitoms tautoms, skirtingoms kultūroms. Šiame projekte dalyvaujantys mokytojai turės galimybę keistis patirtimi, kaip efektyviai mokyti istorijos, naudojant inovatyvius metodus ir interaktyvias programas, įvairius žaidimus.

„Occupy the future“

Progimnazija laimėjo finansavimą dalyvauti dvejus metus truksiančiame programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projekte Nr. 2019-1-TR01-KA229-073872_5 „Occupy the future“. Šiam projektui įgyvendinti skirta 24196 eurų dotacija.

Projekto koordinatorius – Ozel Ege Atabey Ortaokulu (Aydin, Turkija)

Projekto partneriai:

 • Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro (Seišalis, Portugalija)
 • 3rd Elementary School of Eleftheria-Kordelio (Salonikai, Graikija)
 • Gedminų progimnazija (Klaipėda, Lietuva)

Projekto koordinatorius ir kontaktinis asmuo progimnazijoje – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Rudelis

Projekto Naujienos

Projekto aprašymas

Projekto „Užkariaujame ateitį“, skirto 11-15 metų mokiniams, metu bus siekiama pagerinti mokinių supratimą apie būsimas profesijas ir užimtumą bei suteikti jiems galimybę įgyti įgūdžių veiksmingai planuoti savo karjerą. Projekto tikslas – leisti mokiniams įgyti XXI amžiaus įgūdžių ir sužinoti daugiau apie būsimas profesijas ir jas išbandyti. Projekto metu mokiniai susipažins su duomenų mokslininko (analitiko), vartotojo patirties dizainerio, socialinės žiniasklaidos paveikėjo (influencerio), programinės įrangos inžinieriaus, drono piloto profesijomis. Kitas svarbus tikslas – suteikti mokiniams galimybę savaitę laiko išbandyti šias profesijas mokymo ir mokymosi veiklų metu. Grįžusi iš mokymosi veiklų kiekviena dalyvių komanda rengs susitikimus su savo mokyklų mokiniais ir mokytojais ir pasidalys savo patirtimi bei žiniomis. Panaši veikla, kuri bus įgyvendinta mokymo ir mokymosi veiklų metu, vyks ir mokyklos lygmeniu. Bus organizuojami įvairūs pristatymai, kūrybinės dirbtuvės, nuotolinės bendradarbiavimo veiklos. Mokiniai dirbs, bendradarbiaus TwinSpace platformoje. Šių veiklų metu mokiniai sužinos daugiau apie projekte numatytas profesijas ir patobulins savo XXI amžiaus įgūdžius. Kadangi projekto metu bus tobulinami gyvenimo ir karjeros įgūdžiai, mokiniai, padedami mokytojų sukurs elektroninį leidinį apie 20 patraukliausių bei populiariausių profesijų, vaizdo filmą „Ateities profesijos“.

Mokiniai tiek vietinių, tiek tarptautinių veiklų metu įgis naujų žinių, patobulins kompetencijas, susijusias su karjeros planavimu, profesijų pažinimu, IKT naudojimu, patobulins anglų kalbos bendravimo bei bendradarbiavimo daugiakultūrėje komandoje įgūdžius, ugdysis pagarbą kitoms tautoms, skirtingoms kultūroms.

Šiame projekte dalyvaujantys mokytojai turės galimybę keistis patirtimi, kaip efektyviai diegti ugdymo karjerai modelį mokyklose, naudojant patirtinio mokymo(si) metodą ir IKT.

Mūsų progimnazija, bendradarbiaudama su Klaipėdos universitetu, prisijungė prie Europos Komisijos Erasmus+ Programos (KA2) Strateginės partnerystės projekto „I have rights“ Nr.2015-1-IT02-KA201-015133.

Projekto koordinatorius:RéseauNationald’EnseignementSupérieurPrivé[RENASUP] (Prancūzija).

Partneriai: Belgija, Graikija, Italija, Portugalija, Lietuva.

Projekto trukmė –2metai (2016-09-01 – 2018-08-31).

   Projekto tikslas – ugdyti pedagogų gebėjimus dirbti daugiakultūrėje klasėje, ugdyti jų tarpkultūrinę kompetenciją, grįstą vaiko/žmogaus teisių pažinimu ir nediskriminacinėmis vertybėmis.

Projektas skirtas mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, administracijos darbuotojams, socialiniams pedagogams, mokiniams, švietimo organizacijų, asociacijų, centrų darbuotojams.

Vykdant šį projektą bus sukurti šie intelektiniai produktai: atvejų analizės ir gerosios patirties pavyzdžiai, metodinė priemonė mokytojams, publikacijos, vyks tarptautiniai ir nacionaliniai mokymai.

 

 

20170420_164411Balandžio 20 d. Klaipėdos universitete įvyko antrasis projekto susitikimas, kuriame prof. dr. I. Klanienė pristatė mokytojų ir mokinių apklausos rezultatus, lekt. dr. G. Strakšienė aptarė Atvejų studijas. Susitikimo metu buvo aptarti ir kiti svarbūs projekto vykdymo klausimai: bendrų publikacijų, metodinės priemonės mokytojams rengimas, mokytojų mokymai, rugsėjo mėnesį vyksiantys Italijoje.

Lietuvos kiekybinio tyrimo rezultatų pristatymas

Viena iš projekto „ I have rights“ veiklų – kiekybinio tyrimo atlikimas. Kiekybinis tyrimas buvo vykdomas sausio  –vasario mėn. Šio tyrimo tikslas  – išsiaiškinti mokinių ir mokytojų supratimą apie žmogaus teises, teisinio švietimo situaciją  mokykloje, identifikuoti problemas, su kuriomis susiduria mokytojai dirbdami daugiakultūrėse klasėse. Šio tyrimo rezultatų pagrindu bus galima numatyti, kokius mokytojų gebėjimus reikia stiprinti vykdant tarpkultūrinį ugdymą mokyklose.

Tyrimui panaudota projekto metu sukurta anketa, kuri apėmė keletą sričių: respondentų demografines charakteristikas, mokytojų ir mokinių tarpkultūriškumo  patirtį, nediskriminacinių vertybių raišką, teisių sampratą, teisinį švietimą mokykloje, tarpkultūrinį ugdymą.

Tyrime dalyvavo 239 mokytojai ir 583 mokiniai iš 9 švietimo įstaigų.

 

DSC_0416 (1)Balandžio 12 d. Gedminų progimnazijoje vykusioje II-oji respublikinėje švietimo įstaigų projektų parodoje „Projektų mugė” buvo pristatytas ir projektas „I have rights“.

 

ku-logo-enerasmus-logo

Progimnazija laimėjo finansavimą dalyvauti Šiaurės ministrų tarybos programos Nordplus (NordPlus Framework Programme), skirtoje Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui švietimo srityje, Nordplus Junior paprogramės projekte NPJR-2019/10097 „21st Century Lesson“. Šiam projektui įgyvendinti skirta 15000 eurų dotacija.

Projekte dalyvaus 3 švietimo įstaigos iš Latvijos, Norvegijos bei Lietuvos.

Projekto koordinatorius – Kuldīgas Centra vidusskola (Latvija)

Projekto partneriai – Engerdal barne- og ungdomsskole EBUS (Norvegija)

                                  Klaipėdos Gedminų progimnazija (Lietuva)

Projekto koordinatorius ir kontaktinis asmuo progimnazijoje – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Rudelis

 

Projektas truks vienerius mokslo metus: nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2020 m.  gegužės mėn.

Projekto aprašymas:

XXI-ojo amžiaus pamoka orientuota į mokinį, jo dalyvavimas ir atsakomybė bei mokytojo vaidmuo keičiasi – mokytojas mokymosi procese tampa besimokančiuoju. XXI-ojo amžiaus pamoka įgalina naudoti inovatyvius metodus, ypač naudojant IKT, kurios siūlo naujų priemonių ir galimybių. Projekto tikslas – plėtoti inovatyvių metodų ir priemonių (ypač IKT), įgyvendinimą ugdymo(si) procese, mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas bendradarbiaujant ir keičiantis patirtimi su partnerių mokyklų kolegomis.

Pagrindinės projekto veiklos - mokytojų vizitai partnerių mokyklose, kur bus organizuojama skirtinga mainų veikla (pamokų stebėjimas, kūrybinės dirbtuvės, diskusijos, kalbų pamokos, tarpkultūriniai renginiai). Vizitų metu mokytojai dalinsis idėjomis apie XXI amžiaus pamoką - aukštos kokybės ir kūrybišką mokymosi procesą. Kitos projekto veiklos, vykstančios tarp vizitų: partnerių pateiktų ugdymo(si) metodų aprobavimas, komunikacija, pamokų planų ir IT priemonių rinkinio sukūrimas, rezultatų sklaida mokyklų, vietos bendruomenėms.

Projektas skatins mokinių kūrybiškumą ir motyvaciją mokytis, sustiprins mokinių skaitmenines kompetencijas bei loginį ir kritinį mąstymą naudojant IKT priemones ugdymo(si) procese.

Projekto tikslai:

Skatinti partnerių bendradarbiavimą ir sukurti pagrindą tolimesnėms tarptautinėms veikloms;

Pasidalinti mintimis apie XXI amžiaus pamoką - aukštos kokybės ir kūrybišką mokymosi procesą naudojant IKT, kuriuo siekiama ugdyti XXI amžiaus įgūdžius besimokantiesiems.

Keistis inovatyvių metodų ir priemonių (ypač IKT) patirtimi ugdymo(si) procese;

Sukurti skaitmeninį inovatyvių ugdymo(si) metodų ir IKT priemonių rinkinį;

Pažinti šalių partnerių švietimo sistemas, kultūrą, gyvenimo būdą ir tradicijas;

Plėtoti mokytojų asmeninio tobulėjimo, naujų technologijų ir informacijos valdymo, kalbines kompetencijas ir tarpkultūrinius bendravimo įgūdžius.

 

Nordplus Junior programą administruoja Tarptautinių programų agentūra (angl. IPO) Švedijoje

Progimnazija laimėjo finansavimą dalyvauti programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekte „Mokyklą kuriu AŠ“; Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000014590.

Šiam projektui įgyvendinti skirta 32 855  eurų dotacija.

Vykdymo laikotarpis: 2021-12-01 - 2023-06-01 (18 mėn.)

Projekto koordinatorė ir kontaktinis asmuo – Asta Jankauskienė

Partnerės organizacijos:

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS (Portugalija, Barcelos)

COLEGIO VIRGEN DE LA ROSA (Ispanija, Burgos)

Collège Paul Duez (Prancūzija, Cambrai)

Liepajas 7.vidusskola (Latvija, Liepoja)

Projekto tikslai

 1. Patobulinti mokyklos vadovų, mokytojų kompetencijas organizuojant įtraukųjį mokymą (specialiųjų poreikių, iš užsienio grįžusių, gabių mokinių ugdymo srityse).
 2. Sustiprinti progimnazijos mokinių savivaldą ir įgalinti ją įgyvendinti demokratinį progimnazijos valdymą.
 3. Efektyvinti mokyklos veiklą vykdant kokybiškus tarpvalstybinius mainus bei mobilumo projektus.

Įgyvendinimas

Organizuosime progimnazijos vadovų ir mokytojų darbo stebėjimo veiklas užsienyje, mokytojai vyks į kvalifikacijos kėlimo kursus. Administracijos atstovai ir mokytojai tobulins numatytas kompetencijas. Grįžę iš mobilumų dalyviai įgyvendins suplanuotas įtraukiojo ugdymo organizavimo ir įgyvendinimo, projekto sklaidos veiklas.

Mokiniai vyks į grupinius mobilumus, kurių metu su bendraamžiais atliks veiklas, padėsiančias patobulinti kompetencijas, įgyti žinių, gebėjimų, kaip užtikrinti aktyvią mokinių savivaldos veiklą, demokratinį valdymą, pilietiškumą. Grįžę iš mobilumų mokiniai atliks mokinių savivaldai priskirtas funkcijas, dalysis gerąja mobilumų metu įgyta patirtimi.

Projekto rezultatai

* Parengtas įtraukiojo ugdymo organizavimo progimnazijoje planas.

* Parengti specialiųjų poreikių turinčių mokinių, iš užsienio grįžusių, gabių mokinių sėkmingos adaptacijos infografikai.

* Sukurtas skaitmeninis ugdymo turinys (lietuvių k., pasaulio pažinimas istorija).

* Organizuoti metodiniai renginiai mokytojams apie įtraukųjį ugdymą.

* Organizuotos mokinių savivaldos diskusijos su skirtingų progimnazijos socialinių  grupių atstovais.

* Organizuoti  mobilumų metu įgytos patirties pristatymo renginiai mokiniams.

* Demokratiniu būdu išrinkta mokinių savivalda.

* Parengtas veiklos planas, apimantis savivaldos veiklos funkcijas; plano įgyvendinimas, atsiskaitymas.

* Mokinių savivaldai dalyvaujant parengti progimnazijos vidaus dokumentai, atliepiantys mokinių interesus.

* Išbandytos naujos mokyklų tarpusavio bendradarbiavimo formos.

* Įtraukta daugiau mokyklos mokytojų į tarptautines bendradarbiavimo veiklas.

* Įkurtas mokyklų  bendradarbiavimo tinklas.

Progimnazija laimėjo finansavimą dalyvauti Šiaurės ministrų tarybos programos Nordplus (NordPlus Framework Programme), skirtoje Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui švietimo srityje, Nordplus Junior paprogramės projekte NPJP-2020/10217 "Earth Harmony Living". Šiam projektui įgyvendinti skirta 22 260 eurų dotacija.

Projekto koordinatorius – Klaipėdos Gedminų progimnazija (Lietuva)

Projekto partneriai:

 • Kuldiga Centre Secondary school (Latvija)

Projekto koordinatorė ir kontaktinis asmuo progimnazijoje – Kristina Rudelienė

Projektas truks dvejus metus: nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. birželio mėn.

Projekto aprašymas

Projektas „Ir nuo manęs priklauso Žemės ateitis“ padės 3 Šiaurės šalių mokykloms (Danijos, Latvijos ir Lietuvos) įgyvendinti teigiamus pokyčius, supažindinant mokinius su klimato kaitos problemomis, padedant suvokti savo asmeninę atsakomybę ir galimybes veikti; įtraukiant mokinius į aktyvią veiklą prisidėti prie klimato kaitą stabdančių procesų; sudarant sąlygas mokiniams ugdyti(s) prigimtinį asmens poreikį aktyviai veikti, analizuoti kultūrinę, etninę, socialinę įvairovę.

Dalyvaudami projekte mokiniai, taikant inovatyvius formaliojo ir neformaliojo ugdymo metodus, susipažins su klimato kaitą lemiančiais veiksniais ir problemų sprendimo būdais; atliks tyrimus, apklausas, kaip mokyklų bendruomenės, miesto valdžios politika prisideda prie gamtos saugojimo; remdamiesi surinkta medžiaga mokiniai parengs pristatymus – ataskaitas. 

Projekto metu įvyks trys mobilumo veiklos. Dalyviai vyks į du mobilumus – susipažins su projekto  šalių gamtos unikalumu, kultūra, klimato kaitos poveikiu šalyje, aplinkos apsaugos problemų sprendimais mieste, mokykloje, pristatys savo parengtus pristatymus, susitiks su visuomenės veikėjais, lankysis su aplinkosauga susijusiose organizacijose, su jų atstovais aptars aktualius ekologijos, darnaus vystymosi klausimus; mokiniai dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse kurs socialinius filmukus, skatinančius atkreipti visuomenės dėmesį į klimato kaitos padarinius ir šios problemos sprendimo svarbą.

Projekto veiklos bus integruotos į mokymo procesą - anglų, gimtųjų kalbų, geografijos, muzikos, pamokas.

Mokytojams tarptautinis bendradarbiavimas suteiks galimybę pasidalinti gerąja patirtimi, taikant švietimo inovacijas, efektyvius mokymo metodus, patobulinti ugdymo proceso organizavimo, kultūrinio pažinimo, kalbinę, socialinę, bendradarbiavimo kompetencijas.

Programos „Erasmus+“ KA220 projektas „Computational Thinking and Mathematical Problem Solving, an Analytics Based Learning Environment“ (CT&MathABLE) (Nr. 2022-1-LT01-KA220-SCH-000088736)

Projekto trukmė: 2022-09-01 – 2025-08-31

Projektui skirtos lėšos: 400 000 Eur (iš jų Klaipėdos Gedminų progimnazijai – 27 901 Eur)

Koordinuojanti institucija: Vilniaus Universiteto Filosofijos katedra

Projekto vadovė – prof. Valentina Dagienė

Partneriai:

* EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM, Vengrija

* UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HENRIKO UNIBERTSITATEA, Ispanija

* KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN,  Švedija

* GEDMINŲ PROGIMNAZIJA, Lietuva

* TURUN YLIOPISTO, Suomija

* ANKARA UNIVERSITESI, Turkija

* OZKENT AKBILEK ORTAOKULU, Turkija

Projekto tikslas – sukurti mokymosi analitika pagrįstą sistemą, padedančią individualizuoti 9–14 m. mokinių mokymąsi Europoje.

Uždaviniai:

 1. Tobulinti mokinių skaitmeninius įgūdžius ir savimonę, pagrįstą mokymo(si) analitika.
 2. Ugdyti kompiuterinį mąstymą (CT) ir matematinį mąstymą (AT) atliekant interaktyvias užduotis.
 3. Integruoti STEM į bendrąją mokymo programą.
 4. Sukurti kompiuterinio mąstymo vertinimo instrumentus, pagrįstus mokymosi analitika.
 5. Sukurti interaktyvias užduotis ir vertinimo instrumentus, lengvai pritaikomus įvairiose mokymo(si) sistemose.

Skrajutė

Progimnazija laimėjo finansavimą dalyvauti Šiaurės ministrų tarybos programos Nordplus (NordPlus Framework Programme), skirtoje Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui švietimo srityje, Nordplus Junior paprogramės projekte NPJR-2022/10143 “The world of the future”. Šiam projektui įgyvendinti skirta 13420 eurų dotacija.

Projekte dalyvaus 2 švietimo įstaigos: Jægerspris skole (Danija) bei Klaipėdos Gedminų progimnazija (Lietuva)

Projekto koordinatorius ir kontaktinis asmuo progimnazijoje – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Rudelis

Projektas truks vienerius mokslo metus: nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. iki 2022 m.  birželio mėn.

Projekto aprašymas:

Kaip jaunimas gali paveikti savo ateitį ir kokio ateities pasaulio jie nori?

Projekto tikslas – suteikti mokiniams galimybę suprasti, kad pasaulis nuolat keičiasi ir kad jie gali aktyviai dalyvauti šiuose pokyčiuose.

Siektini projekto rezultatai:

* projekte dalyvaujantys mokiniai, mokytojai supras, kad įgyvendinant projektus tarpvalstybiniu mastu pasiekiama daug didesnė akademinė ir žmogiškoji nauda;

* mokiniai supras, kaip jie gali aktyviai veikti prisidedant prie teigiamų pokyčių ir kurti ateities pasaulį;

* mokiniai įgis naujų žinių, patobulins pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo, pilietiškumo, skaitmeninę, kultūrinę kompetencijas.

Projekto metu daugiausia dėmesio bus skiriama tam, kad mokiniai suprastų, kaip jie gali daryti įtaką visuomenei, kurioje gyvena (politika, kolektyvinė veikla, klimato kaita ir kt.).

Mokiniai, dalyvaujantys projekte, lygins įsitraukimo į prasmingas veiklas galimybes, su kuriomis iki šiol gyvenime susidūrė patys. Projekto dalyviai taip pat lygins jų šalyse teikiamas galimybes aktyviai veikti, savo šalies aplinką, vietos bendruomenių veiklą. Atlikę šalies aplinkos ir galimybių veikti tyrimą, palyginimą, mokiniai kurs pristatymus „Tobula ateities visuomenė“. Dalyvaudami šiame projekte mokiniai susipažins su klimato kaitą lemiančiais veiksniais ir galimais šios problemos sprendimo būdais.

Klasių mainų metu mokiniai susipažins su partnerės šalies gamtos unikalumu, kultūros paveldu, klimato kaitos įtaka, problemų, turinčių įtakos žmonių gerovei mieste, sprendimais.

Nordplus Junior programą administruoja Tarptautinių programų agentūra (angl. IPO) Švedijoje

 

Respublikiniai Projektai

Veiklą tobulinančios mokyklos (Klaipėdos Gedminų progimnazija, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla) įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektą „Rašymo įgūdžių gerinimas diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą tobulinančiose mokyklose“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-K-728-03-0045).

Projekto partnerė (konsultuojanti mokykla) –  Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla.

Projekto vadovas – Aurelijus Liaudanskas, koordinatorė – Asta Jankauskienė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-18 – 2022-09-18

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui skiriama iki 68 958,51 Eur. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 70 365,83,08 Eur.

Projekto tikslas – pagerinti 8 klasės mokinių pasiekimus rašymo srityje.

Projekto metu veiklą tobulinančios mokyklos, papildžiusios IT bazę, įsirengs išmaniąsias lietuvių kalbos klases, mokymų metu kompetencijas patobulinę pedagogai parengs virtualių užduočių komplektus 7-8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms bei neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimams, o veiklą tobulinančių mokyklų mokiniai atlikdami užduotis gerins rašymo pasiekimus.

Projekto Svetainė. 

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. www.esinvesticijos.lthttps://www.esf.lt/lt/