Klaipėda, Gedminų 3.
+37046346109
mokykla@gedminai.lt

2023 – 2024 m. m.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2023–2024 MOKSLO METAIS

 

KlasėsUgdymo proceso pradžiaUgdymo proceso pabaigaUgdymo proceso trukmė savaitėmis
1–42023 m. rugsėjo 1 d.2024 m. birželio 7 d.*35 savaitės (175 ugdymo dienos)
5–82023 m. rugsėjo 1 d.2024 m. birželio 21 d.*37 savaitės (185 ugdymo dienos)

* Ugdymo procesas intensyvinamas tolygiai paskirstant 2 ugdymo dienų pamokas per mokslo metus, atsižvelgiant į Higienos normą.

 

Mokslo metai skirstomi:

1–4 klasėse pusmečiais:

PusmetisPrasidedaBaigiasi
Pirmasis pusmetis2023 m. rugsėjo 1 d.2024 m. sausio 19 d.
Antrasis pusmetis2024 m. sausio 22 d.2024 m. birželio 7 d.

 

5–8 klasėse trimestrais:

TrimestrasPrasidedaBaigiasi
Pirmasis trimestras2023 m. rugsėjo 1 d.2023 m. lapkričio 30 d.
Antrasis trimestras2023 m. gruodžio 1 d.2024 m. kovo 22 d.
Trečiasis trimestras2024 m. kovo 25 d.2024 m. birželio 21 d.

 

1–8 klasių mokiniams ugdymo procese skiriamos atostogos:

AtostogosPrasidedaBaigiasiGrįžta 
Rudens2023 m. spalio 30 d.2023 m. lapkričio 3 d.2023 m. lapkričio 6 d. 
Žiemos (Kalėdų)2023 m. gruodžio 27 d.2024 m. sausio 5 d.2024 m. sausio 8 d. 
Žiemos2024 m. vasario 19 d.2024 m. vasario 23 d.2024 m. vasario 26 d. 
Pavasario (Velykų)2024 m. balandžio 2 d.2024 m. balandžio 5 d.2024 m. balandžio 8 d. 
Vasaros atostogos:
1-4 klasės2024 m. birželio 10 d.2024 m. rugpjūčio 31 d. 
5-8 klasės2024 m. birželio 25 d.2024 m. rugpjūčio 31 d. 

 

     Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (Progimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas).

     Ekstremali temperatūra Progimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:

  1. minus 20 °C ar žemesnė – 1–5 klasių mokiniams;
  2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–8 klasių mokiniams;
  3. 30 °C ar aukštesnė – 1–10 klasių mokiniams.

 

     Ugdymo procesas organizuojamas ne tik Progimnazijoje, bet ir kitose aplinkose pagal pamokų tvarkaraštį, tiesiogiai siejant dalykų mokymosi turinį, ugdomas kompetencijas su ne mokyklos mokymosi aplinka:

  1. 1–4 klasėms – du kartus per pusmetį;
  2. 5–8 klasėms – vieną kartą per trimestrą;
  3. mokytojai gali ir savarankiškai planuoti, organizuoti ugdymo procesą kitose aplinkose atskiroms klasėms;

      Organizuojama kultūrinė, pažintinė, tyrinėjimo veikla:

Data (mėnuo)VeiklaKlasės
2023 m. rugsėjisMokslo metų pradžios šventė1–8
2023 m. rugsėjisTeminio mokymo(si) diena „Aš – klaipėdietis“1–5
2023 m. spalisSTEAM veiklos1–4
2023 m. lapkritisSTEAM veiklos1–4
2023 m. gruodisUgdomosios veiklos „Kalėdų tradicijos ir papročiai“1–4
2023 m. gruodisTeminio mokymo(si) diena „Atrask Kalėdas pamokoje“5–8
2024 m. vasarisSTEAM veiklos1–4
2024 m. kovasSTEAM veiklos1–4
2024 m. gegužėKūrybinių veiklų diena „Skrisk, sparnuota kūrybos paukšte“1–8
2024 m. gegužėEdukacinių ekskursijų diena „Pažinimo ekspedicijos“1–4
2024 m. birželisProjektas „Sveikatą stiprinanti mokykla“1–8
2024 m. birželisEdukacinių ekskursijų diena „Pažinimo ekspedicijos“5–8

 

     Mokėjimo mokytis nuotoliniu būdu įgūdžiams gerinti Progimnazijos direktoriaus įsakymu 2 kartus per mokslo metus 5–8 klasių mokiniams ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu. Šiomis dienomis mokiniai mokosi pagal Progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 1 d. įsakymu patvirtintą pamokų tvarkaraštį. Mokiniams, neturintiems sąlygų tokiu būdu mokytis namuose, Progimnazijoje sudaromos galimybės mokytis nuotoliniu būdu.